დავით ბარლიანი

ამბულატორიული მიმართულების ხელმძღვანელი